ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Cửu Đăng Hòa Thiện

  • Tác giả: Cửu Đăng Hòa Thiện
    Siêu Phẩm Tướng Sư
    0 theo dõi | 416 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thầy tướng phân cửu phẩm, nhất phẩm nhất trọng thiên phong thuỷ có cảnh giới, minh lý, dưỡng khí, tu thân, vấn đạo. Thế kỷ hai mươi mốt một vị thanh niên bình thường ngẫu lấy được Gia Cát Lượng khi còn sống huyền học truyền thừa, không có chí lớn hướn... Đọc truyện