ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

  • Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên
    Tạo Hóa Tiên Đế
    0 theo dõi | 1618 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có t... Đọc truyện