ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Vân Trung Tán Bộ

  • Tác giả: Vân Trung Tán Bộ
    Thái Cổ Chí Tôn Thần
    0 theo dõi | 2648 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Một hơi tạo hóa hỗn độn, chỉ một quyền tan biến trời cao. Thiếu niên trời cao không cố kỵ, truyền thừa mạnh nhất chí tôn sắp chết ngộ đạo Thập Phương Câu Diệt chi thuật, sáng lập một đoạn thay trời đổi đất truyền kỳ. Ta dùng nắm tay, thiên hạ vô đ... Đọc truyện