ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái (Truyện Chữ Dịch)

Chương 3: Dạy Không Nghiêm, Do Vi Sư Lười?