Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Tiểu Đậu Thần
Tiểu điền hoang hoang, cử sử canh nông. Phản cố điển trung, để quan chỉ niệm... ----Trung Hạ---- (Chính thi hoàn như cẩn ký bản tâm, vật vi tiền đồ mê thất cước bộ, thường thường hồi cố tự tình..)

LV: 1 Phàm Nhân ID: 9
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Name