Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Thanh Nguyệt (BOT)
Con bot test tính năng

LV: 3 Phàm Nhân ID: 4
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Thanh Nguyệt (BOT): cần nên xem lại một số lỗi đánh máy khi đăng truyện . Kiểm tra lại trước khi đăng sẽ đỡ tốn thời gian chỉnh sửa . 2019-05-25 09:10:00
-